­ Ու­րա­խությ­ան­ գաղտ­նի­ դե­ղա­միջ­ոց

Երբ­ դուք­ ան­ա­պա­տում­ եք,­ շատ­ հեշտ­ է ­կենտ­րո­նա­նալ­ միայն­ ձեր ­հան­գա­մանքն­ե­րի­ վրա։­ Ես­ ուզ­ում եմ­ մի ­փոքր­իկ­ գաղտ­նիք բաց­ել­,­ որն­ իսկ­ա­պես օգ­նել­ է ­ինձ­ գոյ­ատ­ևել­ և նույն­իսկ­ ծաղ­կունք­ ապր­ել­ ա­նա­պա­տա­յին­ փուլ­ե­րում։­

Ես­ ան­վան­ում­ եմ­ այն­ իմ «Ուր­ա­խությ­ան­ գաղտ­նի­ դե­ղա­միջ­ոց­ը»։­­­ Երբ­ գրե­թե­ ­ ոչ­ինչ­ կյան­քում չի­ ոգ­ևո­րում­ ինձ,­ երբ թվում­ է,­ թե ­ո­չինչ ­տե­ղի­ չի ուն­ե­նում,­ երբ­ ես­ շա­րունակ­ ա­ղո­թում­ եմ,­ բայց­ ոչ­ մի արդ­յունք­ չեմ­ տես­նում, սկսում­ եմ­ մտած­ել­ այն­ մա­սին,­ թե­ ինչ­ ար­եց­ Հի­սուս­ը։­ Ես­ հի­շում­ եմ,­ որ­ Նա բառ­աց­իո­րեն­ փրկեց­ ինձ դժոխ­քից,­ որտ­եղ­ կրա­կը եր­բեք­ չի­ դա­դա­րում և­ ծծմ­բի­ հո­տը­ եր­բեք­ չի­ անց­նում։­ Չարչ­ա­րանք­ներն­ այն­տեղ­ եր­բեք­ չեն­ դա­դարում։­ Դժ­ոխ­քը­ ստեղծ­վել­ է­ ոչ­ թե­ ինձ­ համ­ար,­ այլ՝­ սա­տա­նայ­ի։­ Այ­նո­ւամ­ենայ­նիվ,­ սատ­ա­նան­ խա­բեց մարդ­կությ­ա­նը­ և­ իր­ հետ միա­սին­ այն­տեղ­ է­ տա­նում­ բոլ­որ­ին։­

Չն­ա­յած­ դրան՝ Հիս­ուս­ը­ տվեց­ ինձ­ Իր կյան­քը.­ իմ­ Ար­ա­րի­չը­ տվեց­ Իր­ կյան­քը՝ ինձ­ այդ­ վայրից­ փրկե­լու­ համ­ար։­ Երբ­ ես­ սկսում­ եմ­ այս­պես մտա­ծել,­ երբ­ ուղ­ղում­ եմ­ իմ­ հայ­աց­քը ­Ն­րան,­ երբ­ գո­հությ­ամբ­ եմ­ նայ­ում­ կյան­քին,­ երբ­ այն­ դի­տար­կում եմ­ հա­վի­տե­նությ­ան­ տե­սանկյ­ու­նից,­ հան­կարծ­ իմ­ ի­րա­վի­ճակն­ այլևս­ այդքան­ կար­ևոր­ չի­ թվում։

Սա­ իմ­ Ու­րա­խությ­ան­ գաղտ­նի­ դե­ղա­մի­ջոցն­ է.­ ես­ վեր­հի­շում­ եմ­ այն­ ա­մե­նը,­ ին­չի հա­մար­ պետք­ է­ շնոր­հա­կալ­ լի­նեմ, և­ հայ­ացքս­ ուղ­ղում­ եմ­ Հի­սու­սին։

«Աստվա´ծ, որտե՞ղ ես. Գտի՛ր զորություն և նպատակ քո անապատում» գրքից

Հավաքեց Ս. Մելքոնյանը

Դուք հաջողությամբ բաժանորդագրվեցիք CHRISTIANS.am-ին
Welcome back! You've successfully signed in.
Great! You've successfully signed up.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.